انگیزه های قوی و هیجان های یکباره محرک های خوبی برای قدم گذاشتن در مسیر است اما کسیکه طی طریق میکنه و قله ی موفقیت رو فتح میکنه ، همون آدمیه که با قدرت به ناامیدی ها و خستگی هاش غلبه کرده... این ویدئوی باکیفیت رو ببینید و برای روزهای سختی با قدرت ادامه بدید.