مدیریت رسانه

تضمین کننده ارتباط دائمی کسب و کار شما با مخاطبین آنلاین

مدیریت رسانه

گزارش

گزارش

بازخوردهای دریافتی از انتشار یک محتوا در دنیای مجازی، تعیین کننده ادامه یک رابطه بین مخاطب و کسب و کار است.

انتشار

انتشار

اینکه محتواها در چه زمانی و با چه رویکردی و در کدام رسانه منتشر شود، تماما استراتژی های بخش انتشار در مدیریت رسانه است.

تولید محتوا

تولید محتوا

رسانه ها از محتوا تغذیه می کنند. حیاتی ترین قسمت در مدیریت رسانه، تولید محتواست.

%

تست

%

تست

%

تست

%

تست

گسترش زیبایی تاثیرگزاری سرعت خلاقیت

مشاوره

3 + 4 =