دیجیتال مارکتینگ امروزه بیش از آنکه یک فعالیت جانبی برای بازاریابی باشد یک فعالیت و شریان اصلی بازاریابی به شمار می رود در این شریان اصلی تبلیغات به مخاطبان گسترده و زیادی دست پیدا می کنید. اگر هنوز شما به دیجیتال مارکتینگ روی نیاورده اید شاید به این خاطر است که چنین ویدیویی را ندیده اید و هنوز در غار کسب و کار های سنتی زندگی می کنید. با دیدن این ویدیو آمار هایی در خصوص دنیای مجازی پیدا می کنید که بدون شک شما را سراسیمه به سمت دیجیتال مارکتینگ سوق می دهد و هر کاری خواهید کرد که کسب و کار شما به دیجیتال مارکتینگ مجهز باشد.