تئوری نقطه سبز در اقتصاد در خصوص تئوری نقطه سبز در اقتصاد کمتر گفته شده است، اما یکی از تئوری های بسیار قوی در اقتصاد کسب و کار های فردی و بزرگ تئوری نقطه سبز است این تئوری در واقع با رویکرد شاخه مداری نوشته می شود، در این تئوری رویکرد بر فروش و کشف است با این رویکرد به سمت بزرگتر کردن کسب و کار تان می رسید. در این ویدیو سعی شده است این تئوری بسیار قوی با زبان ساده توضیح و شرح داده شود با دیدن این ویدیو با مبانی اولیه تئوری نقطه سبز در اقتصاد آشنا می شوید.