بازاریابی شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی

در کنار هم قرار دادن دو دریای ، بازاریابی و شبکه های اجتماعی در کنار یکدیگر سبب می شود اقیانوس بزرگی به نام بازاریابی شبکه های اجتماعی متولد شود. برای اینکه نسبت به این اقیانوس تازه متولد شده شناخت بیشتری داشته باشید بهتر است در ابتدا با دو مفهوم بازاریابی و شبکه های اجتماعی برخورد علمی تری داشته باشیم

بازاریابی شبکه های اجتماعی

در تعریف بازاریابی آمده ، بازاریابی گفتگویی درباره مشتریان و بازار است. این گفتگو سبب خواهد شد شرکت در مسیر فروش قرار بگیرد. پس بازاریابی تنها ارائه نیست، بلکه یک جهت دهی به شرکت است. اما شبکه های اجتماعی چه هستند؟ شبکه های اجتماعی در واقع یک ساختار زدایی از مفهوم فیزیکی ارتباط هستند. در شبکه های اجتماعی ادمها محدود به مکان و زمان دیگر نیستند و می توانند ارتباط های خود را بسازند. در تعریف های بالا چهار واژه بسیار مهم است. ارتباط، مشتریان بازار و جهت دهی در واقع بازاریابی شبکه های اجتماعی بر این چهار رکن استوار است. بازاریابی شبکه های اجتماعی سبب می شود شرکت شما در راستای جهت دهی هایی که دارد، ارتباط های بیشتری با بازار و مشتریان داشته باشد. یک برنامه بازاریابی شبکه های اجتماعی حاوی همان رویکرد های اقتصادی شرکت شماست. اما با این تفاوت که حوزه بازاریابی این بار به جای فضای واقعی یک فضای مجازی به نام شبکه های اجتماعی است. شبکه های اجتماعی که در واقع رسانه رسمی کسب و کار شما هستند. در بازاریابی شبکه های اجتماعی فعالیت های مشخصی ارائه می گردد.

تدوین برنامه و استراتژی

در این مرحله، برنامه ای مدون و همراه با جزئیات بسیار نوشته می شود. در این برنامه جامعه هدف و مخاطبین بازاریابی شما، تعداد و نحوه ارائه مطالب، نحوه به روزرسانی مجموعه های اجتماعی، و همچنین از همه مهمتر اهداف این بازاریابی مشخص و نحوه وصول به آنها را برای شما تشریح می کنیم. در این بخش همه فعالیت ها و اهداف روشن و واضح هستند و در اختیار شما قرار می گیرند.

ارائه رویکرد ها و نحوه اجرای کار

برای به ثمر نشستن هر برنامه ای می بایست، آیین نامه ای تدوین گردد، این آیین نامه باید به نحوی باشد که تمامی فعالیت های موجود در این بازاریابی شبکه های اجتماعی را پوشش دهد. آیین نامه ای برای برنامه ای که ارائه شده نیز تنظیم می گردد. در این آیین نامه سعی بر این است تا کلیه موارد و نحوه سنجش و ارزیابی برنامه مشخص شود و برنامه گزارش دهی کاملا مشخص و مدون باشد. چرا که در غیر اینصورت اجرای برنامه بازاریابی شبکه های اجتماعی امری بی فایده است. در اجرای برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی گزارش دهی و همراهی شما از اصول ابتدایی و اولیه شرکت ما خواهد بود.

ارزیابی و تصحیح

بازاریابی شبکه های اجتماعی مانند هر برنامه دیگر بازاریابی نیاز به دوباره نویسی دارد، در این مرحله با توجه به فعالیت های صورت گرفته و باز خورد هایی که در مورد محصول و یا شرکت شما در فضای مجازی به دست آمده سعی خواهد شد برنامه بار دیگر باز نویسی شود. در هر مرحله از باز نویسی نیاز های جدید شما را نیز لحاظ می کنیم و سعی خواهیم کرد در یک محیط تعاملی و به صورت آگاهانه شما نیز در جریان امور قرار بگیرید. برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی ، مولفه های خاص خود را دارد که به جز ورود افراد خبره و کارکشته در زمینه رسانه با موفقیت همراه نمی شود. توانا رسانه نوین علاوه بر اینکه افراد نوآور در این زمینه را در اختیار شما قرار می دهد شما را در تمامی مراحل در جریان پیشرفت بازاریابی شبکه های اجتماعیتان قرار می دهد.

ارتباط با ما

گسترش زیبایی تاثیرگذاری سرعت خلاقیت
ارتباط با ما

مشاوره

2 + 1 =